siska
Pestovná činnosť spoločnosti TTL
Slovenská republika sa svojou lesnatosťou 41,00% zaraďuje medzi Európske krajiny s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu. Porastová pôda ( pôda určená na pestovanie lesných drevín ) tvorí  1 923 510 ha (96,7 % LPF). Z hľadiska  prevažujúcich funkcií lesov a z nich vyplývajúceho režimu obhospodarovania, sa lesy členia na lesy hospodárske (68,2 %), lesy osobitného určenia (17,2 %) plniace špecifické poslanie a lesy ochranné (14,6 %) zabezpečujúce prioritné ekologické a ochranné funkcie. V lesoch Slovenskej republiky listnaté dreviny tvoria 58 % a ihličnaté 42% plošného zastúpenia.

Čo je pestovná činnosť? Pestovnú činnosť možno charakterizovať ako spolupôsobenie človeka a prírody pri obnove lesných porastov. Pestovné činnosti v sebe zahŕňajú široké množstvo činností, ktoré napomáhajú k obnove lesov.
Medzi najzákladnejšie patria
  • - príprava plochy pred zaleňovaním – uhadzovanie haluziny
  • - zalesňovanie
  • - vyžínanie
  • - ochrana MLP
Pre majiteľov lesov a lesníkov je najvýhodnejšie, keď sa les obnovuje sám, to znamená, že v poraste sa zachovávajú gény materského porastu –pod stojacim materským porastom vzniká mladý porast zo semena materských stromov. K takejto obnove môže človek napomôcť viacerými hospodárskymi spôsobmi pestovania lesa, ktoré sú založené na postupnom presvetľovaní porastov. Samozrejme, nie vždy to v praxi funguje. Problémom samo zmladzovania porastov môže byť napr. burina- lesné trávy a byliny. Tu môže človek napomôcť prípravou pôdy pre prirodzenú obnovu lesa- nakopávaním plôšok (50 x 50 cm) pod materským porastom pred semennými rokmi. Takto si majitelia lesov a lesníci môžu napomôcť k prirodzenému zmladeniu. Ďalším krokom pri obnove lesných porastov je ťažba materského porastu. Tu by malo správcom lesných pozemkov, ale hlavne ťažbárom záležať na čo najnižších škodách na prirodzenom zmladení. To môže človek dosiahnuť vhodnou ťažobnou metódou – kôň, sústredenie hmoty do tzv. ,,liniek“, lanovky a pod.

Následne sa v poraste začína s prípravou plochy pred zalesňovaním – tzv. uhadzovanie haluziny. Už pri tejto činnosti je dôležité myslieť na činnosti, ktoré budeme na danej ploche vykonávať v budúcnosti, to znamená, postupovať s ohľadom na prirodzené zmladenie, dodržať tvar a veľkosť kôp tak, aby nezaberali priestor pre zalesňovanie v budúcnosti a taktiež, aby konáre z kôp neobmedzovali pracovníkov pri zalesňovaní. Týmto procesom si plochu pripravíme na zalesňovanie. Zalesňovanie je jednou z najdôležitejších činností pri obnove lesov. Už pri samotnom plánovaní zalesňovania sa rozhoduje o podiele jednotlivých drevín na danej ploche. To závisí od orientácie terénu, druhu pôd, prirodzeného zmladenia, nadmorskej výšky a samozrejme od predpisu v Lesnom hospodárskom pláne. Samotné sadenie sadeníc začína prebratím sadeníc a ich dopravu na miesto zalesňovania. Už tu je dôležité dbať na to, aby bola koreňová sústava chránená pred vetrom (vysychanie koreňových vlásočníc). Ďalej je dôležité, aby každá jamka spĺňala tieto vlastnosti: rozmer, sklon, dostatočné prekopanie. Pri vkladaní sadenice do jamky, musí pracovník koreň správne uložiť a okolie kmienka sadenice primerane ,,utlačiť“ tak, aby bola sadenica pevne zasadená. Týmto sa začína kolobeh procesov k dopestovaniu našich lesov ďalšej generácii.

Vyžínanie lesných tráv a bylín ( buriny) – je prvá činnosť po zasadení sadenice. Slúži k ochrane sadenice pred burinou, ktorá sadenicu môže ,,zadusiť“, alebo ,,zaľahnúť“ v zimnom období. Opakuje sa niekoľko rokov, pokým sadenica výškovo neprerastie burinu.

Ochrana MLP - proti odhryzu- odhryz – spôsobuje raticová a zajačia zver. Zver odhrýza mladé výhonky a terminálne výhonky mladých stromov, čo spôsobuje ich krivosť, zakrpatený vzrast a pod. Proti odhryzu sa dá bojovať chemickou ochranou - napr. Cervacol, alebo mechanickou ochranou - oplocovanie mladých lesných porastov, ohradenie jednotlivých stromov.

  • - proti ohryzu – ohryz – ohrýzanie kmienkov mladých stromov – spôsobuje raticová a zajačia zver . Narušením kôry stromu sa do dreva dostáva hniloba, nastupuje zasmolenie, čo sa v budúcnosti prejaví na kvalite dreva a porastov. Týmto škodám môžeme predísť oplocovaním MLP, alebo mechanickou ochranou cieľových stromov – kmeň je obalený zvyškami po prerezávke, alebo samotnými vetvami stromu, prípadne iným materiálom – napr. sieťovinou z umelej hmoty, alebo je kmeň ošetrený chemickým prípravkom na odpudzovanie zvery.
  • - proti lúpaniu – lúpanie – spôsobuje zver zachytením kôry stromu do zubov a ťahom hlavy ju odlupuje. Tým sa do dreva dostáva hniloba, alebo strom vysychá.
Lúpaniu môžeme tak isto zamedziť mechanickou, alebo chemickou ochranou kmeňov.

SÍDLO SPOLOČNOSTÍ
TATRA TIMBER Logistik, a.s.

Jána Chalupku 982/25

974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 484 152 955
fax: +421 484 152 954
info@tatratimberlogistik.sk

TATRA TIMBER Logistik PLUS, a.s.

Jána Chalupku 982/25
974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa - office

SNP 138, 033 01 Liptovský Hrádok

tel.:+421 44 522 15 15
info@tatratimberlogistik.sk